انواع سند ملکی

۲۰ آذر, ۱۴۰۲

سند ملکی مشاع : 

ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎع ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ. واژه ي ﻣﺸﺎع در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ، ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎع ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. واژه ي ﻣﺸﺎع از اﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ
در ﻧﺘﯿﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎع ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﻠﮏ را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺎﻟﮑﺎن در ﺗﻤﺎم آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎع ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺸﺎع اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮐﺎري ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ . ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ .

سند ملکی شش دانگ :

ﺑﻪ ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺪ ﺷﺶ داﻧﮓ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد در ﺑﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ. ﮐﻠﻤﻪ ي ﺷﺶ داﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺶ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺶ داﻧﮓ؛ ﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق، ﻏﺮب، ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ و زﯾﺮزﻣﯿﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﺶ داﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ. ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﺶ داﻧﮓ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.

سند ملکی مفروز :

ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻔﺮوز در اﺳﻨﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻔﺮوز از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﮐﺮدن ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎع را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎﻋﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮ روي آن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻓﺮاز ﺷﻮد. در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان، ﺳﻨﺪ ﻣﻔﺮوز ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ در ﻧﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ.

سند ملکی تک برگ :

از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮگ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﻼك ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻓﺘﺮﭼﻪ اي ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮگ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﺳﻨﺪ اﻣﺮوزي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ در ﻧﻈﺎم اﺳﻨﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮع ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در اﺻﻞ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﻔﺮوﺷﺪ، ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮگ ﮐﺮوﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮي از ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ اي در درﺟﻪ ي اول اﺻﺎﻟﺖ و در درﺟﻪ ي دوم ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن آن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮏ ﺑﺮگ ﺑﻮدن آن ﺳﺒﺐ ﻧﮕﻪ داري آﺳﺎن ﺗﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سند ملکی وقفی :

ﺳﻨﺪ وﻗﻔﯽ ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻠﮏ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي، آن ﻫﺎ را وﻗﻒ ﮐﺮده و اداره ي اوﻗﺎف اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺻﻮرت 99 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻫﺎ اﺟﺎره ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال وﻗﻔﯽ، ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ از اداره اوﻗﺎف ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. اﮔﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اوﻗﺎف اﻋﯿﺎﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ اوﻗﺎﻓﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻋﯿﺎن ﺧﻮد ﺳﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .

سند ملکی المثنی :

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ دزدﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﻨﺪ، آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﯾﺎ ﺳﯿﻞ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﻮد، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻟﻤﺜﻨﯽ دﻫﺪ. اﯾﻨﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد .

سند ملکی عرصه و عیان :

ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ آﺷﻨﺎﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎي آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن دارﻧﺪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺳﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ، ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در آن ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻨﺪ اﻋﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي آن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﻣﺘﺮاژ اﻋﯿﺎن آنﻫﺎ دارد. ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻋﺮﺻﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ورﺛﻪ اي ﺷﻮد ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .

سند ورثه ای :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر، ﺳﻨﺪ ورﺛﻪ اي اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﺎل او ﺑﻪ وراث ﻣﯽ رﺳﺪ. وراﺛﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارك ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻬﻢ اﻻرث ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺳﻨﺪ وررﺛﻪ اي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ، ﻓﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ 19و اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮرث اﺳﺖ.

سند ملکی تفکیکی :

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﻫﺮﮐﺪام در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮاﮐﺖ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .

سند وکالتی :

ﺳﻨﺪ وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪي ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪهي اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎري، ﻓﻮت و … ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﮐﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ وﮐﺎﻟﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻣﺤﻀﺮي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

سند ملکی معارض :

اﮔﺮ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه دو ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎرض ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 5 ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺛﺒﺘﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﺎرض، دادﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺳﻨﺪي را ﮐﻪ ﺗﻌﺮض در ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺣﮑﻢ اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .

سند بنچاق :

در زﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺒﻮد، ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺘﺸﺎن، آنﻫﺎ را ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ و اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻬﺮه ي ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، ﻧﺰد ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻠﮑﯽ، اﺳﻨﺎد ﺑﻨﭽﺎق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ دﯾﮕﺮ رواج ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻋﺘﺒﺎر آن ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ آنﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

سند ملکی شورایی :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن، ﺳﻨﺪ ﺷﻮراﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ را ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎري زﯾﺎدي در اداره ﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

سند منگوله دار :

ﺳﻨﺪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ دار ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم ﺟﺎﻟﺒﺶ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ، ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ دارد. در واﻗﻊ ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ دار ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﺮب ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه اند ، اﯾﻦ ﭘﻠﻤﭗ ﺗﻮﺳﻂ اداره ي ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺮ روي ﺳﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪاي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

سند ملکی رهنی :

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ از وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ وام ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﻨﻈﻮر از رﻫﻦ ﺳﻨﺪ در ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ، ﮔﺮو ﻣﺎﻧﺪن آن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ. آﻧﮕﺎه ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر وام ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ در رﻫﻦ آن اﺳﺖ، ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .

دیدگاه بگذارید