گروه تخصصی مشاوره و سرمایه گذاری ملل

ﺑﯿﺶ از دودﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دراﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ،ﻓﺮوش،ﺳﺎﺧﺖ وﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻼك وﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪای   

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ  ﭘﺮوژهﻫﺎی  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  دوﻟﺘﯽ:  ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره اوﻗﺎف در اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺤﻠﻪ راﻣﺴﺮ و زاﺋﺮﺳﺮای ﺑﺴﻤﻞ ﺳﺎدات  ﺷﻬﺮ  

ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ: ﭘﺮوژه 220 واﺣﺪی ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﺒﺮ در ﮐﺘﺎﻟﻢ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزی،ﺷﻬﺮك ﺳﺎزی، وﯾﻼ ﺳﺎزی،ﺟﺎده ﺳﺎزی، ﭘﻞ ﺳﺎزی و اﺟﺮاي ﺳﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻟﻮن وﺳﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﮔﺎﺑﯿﻮن ﺑﻨﺪی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ وارﺗﻔﺎﻋﺎت وزﻣﯿﻨﻬﺎی ﺷﯿﺐ دار

ﻣﺠﺮي و ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺳﺪﻫﺎی وزﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮری ﻣﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و ﻻﺷﻪ ﺳﻨﮓ
ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﻮﺑﯽ وﮔﺎهﮔﻠﯽ
ﻣﻮﺳﺲ اوﻟﯿﻦ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺘﻠﺪاري وﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر در راﻣﺴﺮ (آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻠﻞ راﻣﺴﺮ)

ﻣﺠﺮی راه اﻧﺪازی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻫﺘﻠﯽ وﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ازﺟﺬب وآﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ: (اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه vipﻣﻠﻞ راﻣﺴﺮ)

ﻃﺮاح وﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران 1401

ﻃﺮاح ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻞ دﻣﺞ در دﻫﮑﺪه ﺳﻔﺎل ﺳﻠﯿﻢآﺑﺎد ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 1401

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮر ﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﻃﺮاح ﭘﺎﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﯾﯽ1401

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﯾﺶ اداب ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در راﻣﺴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﯾﺮان دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺪار ﻣﻐﺰ 1402

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اوﻟﯿﻦ وﯾﮑﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻮدك وﻧﻮﺟﻮان در راﻣﺴﺮ 1401

ﻃﺮاح ﭘﺮوژه ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ راﻣﺴﺮ – در دﺳﺖ اﺟﺮا

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺰﻧﺲ ﭘﻠﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﻣﺸﺎوره دراﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

مشاوره

09362354007

گروه مشاوره و سرمایه گذاری ملل

کارشناس

کارشناس حقوقی املاک و مستغلات

اسناد

کارشناس ثبت اسناد و املاک

شهرسازی

کارشناس شهرسازی

عمران

کارشناس عمران

معماری

کارشناس معماری

میراث

کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری

منابع طبیعی

کارشناس منابع طبیعی

نقشه

کارشناس نقشه برداری

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

مشاوره در امور : شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری تهیه بسته های سرمایه گذاری ، ارزیابی و تعیین قیمت املاک ، طراحی بیزینس پلن کسب و کار ،اخذ مجوز، طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی