سند چیست؟

۱۷ آذر, ۱۴۰۲

ﻧﺎمﻫﺎي اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و وﺟﻮدي ﺳﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﺎ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده اﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي دارد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و ﻋﺎدي، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎع ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮏ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ. در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﻧﺎاﻣﻦ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﯾﻦ اﺗﻔﺎق، ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮏ و ﺻﺤﺖ آن اﺳﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﯾﮋه ي ﺧﻮد را دارا اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮕﯿﺮد.

ﺳﻨﺪ ﭼﯿست؟
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻪ! ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻪ. ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داره ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اون ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .

ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ چیست ؟
ﻫﺮ ﺳﻨﺪي ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯿﻪ. ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ادﻟﻪ دﻋﻮا اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎده داره. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 1287 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اوﻣﺪه ﮐﻪ: «اﺳﻨﺎدي ﮐﻪ در اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﯾﺎ در ﻧﺰد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آنﻫﺎ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﺳﻤﯽ اﺳﺖ».

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 1287 ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ داراي ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﻣﻮردﺷﻮن ﻣﯿﮕﯿﻢ:

دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ : ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻫﻤﻪي اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﺧﻮدش رو از »ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن« ﻣﯿﮕﯿﺮه. ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ دﻟﯿﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اون رو ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده. ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎرج ﻧﺸﻦ ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻦ.

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ : ﻣﺎﻣﻮران رﺳﻤﯽ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اون ﻫﺎ داده ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ان. ﭘﺲ اﮔﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻦ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮدﺷﻮن رو از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات: ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺳﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رو رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻪ.

سند رسمی :
در ﻣﺎده 1248ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮي ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻨﺪ در ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ وام ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﺴﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد ﯾ ﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده 1287ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﻨﺎدي ﮐﻪ در اداره ي ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﯾﺎ در ﻧﺰد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ رﺳﻤﯽ، در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻫﺎ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﺎده 1289 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ي 1287، ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد، ﻋﺎدي اﺳﺖ.

در قسمت بعد با انواع سند رسمی آشنا خواهید شد ، پس منتظر قسمت بعد باشید.

دیدگاه بگذارید