نکاتی در خصوص سرمایه گذاری املاک

۲۳ آذر, ۱۴۰۲

به گزارش گروه تخصصی مشاوره و سرمایه گذاری ملل دﻟﯿﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺮدم در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک، ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎھﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت و مشاور امین و متخصص اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎنه ﺑﺪون ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی «ھﻮش ﻣﻠﮑﯽ» و مشورت با مشاور با تجربه ﺑﯽ ﮔﺪار به آب ﻣﯽزﻧﻨﺪ!؟

به طﻮر ﺧﻼصه «ھﻮش ﻣﻠﮑﯽ» ﭼﯿﺴﺖ؟

به طﻮر خلاصه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﻮش ﻣﻠﮑﯽ به ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری در اﻣﻼک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﺬشته اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﺎزار اﻣﻼک که همیشه رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد، ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﺷﻤﻨﺪانه وارد ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ھﻢ از ﺗﻮرم ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ و ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ داراﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را رﺷﺪ دھﯿﺪ.
ﭘﻮل در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد و دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ وارد ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ. زﯾﺮا ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻠﮏ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ و ھﻮش ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را رﺷﺪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮدی که ھﻮش ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻠﮑﯽ دارد ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎیه و ﭘﻮل ﺧﻮد را در دﺳﺖ دارد. اﻓﺮادی که در ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﻮرس و ﻏﯿﺮه ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ به ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮل ھﺎی ﺧﻮد، ھﻮش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ به دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد را در دﺳﺖ داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ھﻮش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه در ﻣﻠﮏ ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ. زﯾﺮا «ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری در اﻣﻼک» ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﻮل را ﺑﺎ چه ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ؟

  • ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺪف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ
  • ﺑﺎور ذھﻨﯽ به ھﺪف و ﺗﻼش ﺑﺮای آن
  • اﺣﺘﺮام به ﭘﻮل و ﮐﻤﮏ به دﯾﮕﺮان

نتیجه ﮔﯿﺮی: ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ به ھﺪف ﺑﺎور داﺷﺖ و به ﭘﻮل اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ.

در قسمت بعد میخوانید که : اگر ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮرﯾﺪ، زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺮﯾﺪ.

دیدگاه بگذارید